Algemene voorwaarden van de Stichting Gelderse Vallei Vivre te Ede, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d 24 januari 2008 onder akteregistratienummer :2008/7

 Algemene voorwaarden downloaden


Toelichting

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gelderse Vallei Vivre (GVVivre) met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten/ overeenkomst van diensverlening, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend.
De tekst van deze algemene voorwaarden is vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de Raad van Bestuur van GVVivre.
GVVivre dient de cliënt/opdrachtgever op het bestaan en het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op de met hem te sluiten behandelingsovereenkomsten en overeenkomst van dienstverlening te wijzen. Als dit redelijkerwijs mogelijk is zullen zij een exemplaar van deze algemene voorwaarden aan de cliënt ter hand stellen. In ieder geval zijn deze algemene voorwaarden te allen tijde op enkel verzoek van de cliënt/ opdrachtgever verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden

 1. Definities: 
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  Kliniek: De Stichting Gelderse Vallei Vivre te Ede, statutair gevestigd te Arnhem op 30 december 2005.
  Behandelingsovereenkomst: alle door de kliniek met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
  Overeenkomst van dienstverlening: alle door de kliniek met de cliënt gesloten overeenkomsten betreffende dienstverlening
  Cliënt: de wederpartij van de kliniek bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
  Opdrachtgever: de wederpartij van de kliniek bij het aangaan van de overeenkomst van dienstverlening.
  Behandeling: een dagbehandeling, keuringen en alle overige, al dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.

 2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien de kliniek daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 3. De kliniek is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling.
 4. Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt of niet worden afgezegd, kunnen door de kliniek bij de cliënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van de kliniek tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
 5. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de kliniek te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de kliniek gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.
 6. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de kliniek of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten of hun bezoek.
 7. Behandelingen t.w.v. een bedrag van € 600,= of minder worden, direct nadat deze zijn uitgevoerd, door de cliënt contant of per PIN betaald.
 8. Behandelingen, vanaf € 600,= dienen voorafgaand aan de behandeling door de cliënt betaald te worden. Na betaling ontvangt de cliënt een oproep voor de behandeling.
 9. Voor de afrekening van de Vivre Sterrenpakketten en andere dienstverlening voortvloeiend uit een overeenkomst, stuurt de kliniek de factuur naar de cliënt/opdrachtgever. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat de kliniek uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum de betaling heeft ontvangen. Indien de cliënt aantoont de factuur later dan vijf dagen na de factuurdatum ontvangen te hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur later is ontvangen dan de factuurdatum. De cliënt/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk dat er een adreswijziging wordt doorgegeven.
 10. Het overschrijden van de in het voorgaande artikel genoemde betalingstermijn heeft de volgende gevolgen:
  - de cliënt/opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim;
  - de kliniek stuurt de cliënt/ opdrachtgever een herinnering, waarin de cliënt een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  - de cliënt is vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag tot aan de dag van voldoening.
 11. Als de cliënt/opdrachtgever ook binnen de in de herinnering gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen: 
  - alle openstaande vorderingen van de kliniek op de cliënt/opdrachtgever worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar; 
  - de cliënt/opdrachtgever ontvangt een aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen en wel door binnen een week te betalen. De cliënt/opdrachtgever wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. Voor deze aanmaning is de cliënt/opdrachtgever € 15,= verschuldigd.
 12. Nadat de in de aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, zal de kliniek de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de cliënt/opdrachtgever voorts aan de kliniek verschuldigd: 
  - Alle in redelijkheid temaken kosten van buitenrechtelijke invordering worden gefixeerd op 15 % van de openstaande vordering(en) en verschenen rente, met een minimum van €37,00 (minimum Voorwerk II).
  - de door de kliniek gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de cliënt in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld;
  Alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting.
 13. De cliënt verleent de kliniek een machtiging om namens de cliënt aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De cliënt verschaft het ziekenhuis daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent de kliniek de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de cliënt uit hoofde van de behandeling aan de kliniek verschuldigd is.
 14. De kliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mocht op een zorgtraject geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de laatst bekend gemaakte tarieven tijdens het betreffende zorgtraject.
 15. Een beroep van de cliënt/opdrachtgever op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt/opdrachtgever door de kliniek op goede gronden wordt bestreden.
 16. Op alle tussen de kliniek en de cliënt/opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10-09-2018

Toegangstijden 10-09-2018

30-07-2018

Rabiesvaccin weer beschikbaar

16-07-2018

Hadj 2018: pelgrimstocht naar Mekka

Travel clinic Ooglidcorrectie